به یک خانم تمام وقت نیازمندیم.
یا دوخانم نیمه وقت.
یا یه دختر دم بخت.